Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: Obchodné meno: Zuzana Jancokova

N.I.E. (IČO): Y9899216F

Miesto podnikania: Calle Galicia 7, Apto B1E3, 38660 Costa Adeje, Tenerife, Španielsko.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

Emailový kontakt: info@zdravedeti.sk, zuzka@zdravedeti.sk

Telefonický kontakt: +421 948 910 668, +34613995503

Bankové spojenie: Caixa bank, S.A. Carrer Painter Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, Tax ID number A08663619 Registered in the Trade Register of Valencia, volume 10370, sheet 1, page V-178351, entry 2

IBAN: ES5121006965610200309313 BIC kód/SWIFT: CAIXESBBXXX

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom internetových služieb alebo iných fyzických i nefyzických produktov, ponúkaných na stránke www.zdravedeti.sk (ďalej iba „produkty).

Objednávanie

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.zdravedeti.sk, alebo písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop). Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami a s pravidlami uchovávania osobných údajov GDPR. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Potvrdenie objednávky Po odoslaní objednávky sú na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslané údaje k platbe. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná. Zrušenie objednávky Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne, oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe zálohovej faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho. Cena produktov Cena za produkt uvedená na stránke predavajúceho zdravedeti.sk je aktuálna a platná v dobe objednania produktu.

Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Tovar objednaný v jednej objednávke bude v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade zabalený a zaslaný v jednej zásielke.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Dodanie tovaru

Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. Virtuálny obsah bude po prijatí platby zaslaný na emailovú adresu kupujúceho, fyzické produkty budú expedované hneď, ako to bude možné, za pomoci vopred dohodnutého druhu prepravy. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.

Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Preberanie tovaru Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. Preberanie virtuálneho tovaru Virtuálny obsah (e-book a online kurzy) bude po prijatí platby zaslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo kupujúcemu príde na email prístup do členskej sekcie, kde bude ebook na stiahnutie a pri online kurzoch bude zaslaný prístup do členskej sekcie vo forme odkazu.

Odstúpenie od zmluvy pri nákupe produktov cez Eshop: Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u predávajúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.

Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Takisto sa neprijíma späť virtuálny tovar (ebook, online kurzy). Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: V prípade požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 80% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: – sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať – sa zmenila cena dodávateľa produktu – vystavená cena produktu bola chybná.

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za objednaný nefyzický produkt nebude na email kupujúceho doručený prístup do členskej sekcie, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke email so zakúpeným produktom nebude, treba počkať ešte aspoň 3 hodiny a skontrolovať email znova. V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na info@zdravedeti.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené na stránke zdravedeti.sk.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.5.2024.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170